Website Privacy Policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία: «Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης» (εφεξής το Ινστιτούτο), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως επισκέπτες της σελίδας, συνεργάτες, εργαζόμενοι, συμμετέχοντες σε κλινική μελέτη.

Το Ινστιτούτο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπο του (https://hssg.sepsis.gr/) και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η διεύθυνσή μας είναι οδός Μιχαλακοπούλου 88, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα, T.K. 11528, τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0748 0662, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): insepsis@otenet.gr
Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αφορά στον ιστότοπο https://hssg.sepsis.gr/.

1. Ο ιστότοπος μας

Ο ιστότοπος https://hssg.sepsis.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου και παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για δραστηριότητες του Ινστιτούτου, ενώ μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας μέσω του ιστοτόπου.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, email
  • Δεδομένα επαγγελματικού χαρακτήρα: Κλινικής/Νοσοκομείου, εταιρείας
  • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπο μας και για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Συλλέγουμε τα ως άνω δεδομένα μέσω της, εκ μέρους σας, συμπλήρωσης της φόρμας «Contact».

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου μας δεν συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους το Ινστιτούτο θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

3. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Ινστιτούτο ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

α. για την επικοινωνία μαζί σας μέσω της φόρμας «Contact».
β. για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και την βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας εδώ.
Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του Ινστιτούτου ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που λαμβάνει το Ινστιτούτο όταν συμπληρώνετε την φόρμα «Contact», είναι το έννομο συμφέρον του Ινστιτούτου να εξυπηρετήσει την ζητηθέντα από εσάς επικοινωνία με το Ινστιτούτο.
Ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπo μας, η επεξεργασία βασίζεται στην παροχή της ρητής σας συγκατάθεσης.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό του Ινστιτούτου, το οποίο έχει λάβει την δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από το Ινστιτούτο. Ενδεικτικά, τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρεία ΙΤ που υποστηρίζει τον ιστότοπo μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές του Ινστιτούτου και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.
Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο διαβίβασης και εκτός ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μας διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στην εταιρεία SiteGround, με έδρα τη Βουλγαρία, η οποία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) και η οποία φιλοξενεί τον ιστότοπo μας στην Αμερική. H εταιρεία SiteGround, ως προς τη διενεργούμενη επεξεργασία, χρησιμοποιεί τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή. Συνεπώς, η εν λόγω διαβίβαση διενεργείται νομίμως και διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών.

7. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπo μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies (εδώ).

8. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

ΔΤα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών.

9. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

10. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.
Τα μέτρα που λαμβάνουμε επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

       1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

       2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

       3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

       4. Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

       5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

       6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου συμφέροντός μας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

       7. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία διενεργείται επί της εν λόγω νομιμοποιητικής βάσης.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

  • Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην περίπτωση που την έχετε παράσχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@sepsis.gr είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Μιχαλακοπούλου 88, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα, T.K. 11528) αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
  • Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Στην τελευταία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση και τους λόγους της.
  • Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό το Ινστιτούτο δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
  • Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr).

13. Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 21 η Απριλίου 2021.