Εργαστήρια και Συνέδρια

Τα αναλυτικά προγράμματα των εθνικών και διεθνών εργαστηρίων και διασκέψεων που έχουν οργανωθεί από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης παρατίθενται παρακάτω με χρονολογική σειρά.