Εργαστήρια και Συνέδρια

Τα αναλυτικά προγράμματα των εθνικών και διεθνών εργαστηρίων και διασκέψεων που έχουν οργανωθεί από την Ομάδα Μελέτης της Ελληνικής Σεψίς παρατίθενται παρακάτω με χρονολογική σειρά.