Δημοσιεύσεις

Η Ομάδα Μελέτης της Ελληνικής σήψης έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα χειρόγραφα. Η πλειονότητα προέρχεται από το μητρώο ασθενών που ξεκίνησε το 2006 και έχει εγκριθεί από τις επιτροπές δεοντολογίας των νοσοκομείων (λεπτομέρειες σχετικά με την ηθική έγκριση παρέχονται στην ενότητα Μέθοδοι κάθε χειρόγραφου) Τα χειρόγραφα παρέχονται παρακάτω ταξινομημένα ανά ερευνητικό θέμα. Όταν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους συγγραφείς ολόκληρο το pdf δίνεται δωρεάν ή αλλιώς το χειρόγραφο συνδέεται με τον αντίστοιχο ιστότοπο PubMed

Επιδημιολογία σηψαιμίας

Pathogenesis of sepsis

Individualized pathogenesis of sepsis

Biomarkers of diagnosis, prognosis and follow-up

Genetics of sepsis

Adjunctive therapy of sepsis